ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρία «Β.Πετρής & Σ.Σαλάκου Ο.Ε» είναι η διαχειρίστρια της ιστοσελίδας grapestore.gr και δηλώνει ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που διέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 καθώς και με τον ν. 4624/2019 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως ισχύει. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επεξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή/και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας εν γένει. Παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα προκειμένου να μάθετε περισσότερα τόσο για τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα grapestore.gr, όσο και κατά την παροχή των υπηρεσιών μας εκτός σύνδεσης.

Η εταιρία «Β.Πετρής & Σ.Σαλάκου Ο.Ε» δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της και των πελατών της. Δεν γνωστοποιεί πληροφορίες επισκεπτών/ πελατών σε τρίτα μέρη εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας, όπως π.χ. για τις ανάγκες παράδοσης ενός προϊόντος, για να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίοι πιστωτικοί έλεγχοι και έλεγχοι ασφαλείας και στο πλαίσιο διαδικασιών αναζήτησης και δημιουργίας προφίλ πελατών υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής καθώς και κατόπιν συγκατάθεσής σας ή όπου η εταιρία υποχρεούται εκ του νόμου προς τούτο όπως πχ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δικαστικής απόφασης κ.λπ.. Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγει κι επεξεργάζεται η εταιρία μας είναι πάντοτε συναφή και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς εσάς.

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού σας και τον περιορισμό πρόσβασης στον υπολογιστή σας για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο λογαριασμό σας. Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας ή με τον κωδικό πρόσβασής σας. Πρέπει να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας παραμένει απόρρητος και ασφαλής. Επιπρόσθετα, εάν για οποιοδήποτε λόγο πιστεύετε ότι κάποιο άλλο άτομο γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας ή ότι ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται ή είναι πιθανό να χρησιμοποιείται χωρίς τη συγκατάθεσή σας, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την Εταιρεία μας. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεστε οι ίδιοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιηθεί με τον κωδικό χρήστη σας μέχρι του χρονικού σημείου ενημέρωσης της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε το μέλος που επικαλείται την τυχόν έλλειψη ταυτοποίησης και όχι η Εταιρεία.

Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι σωστές, αληθείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις και ενημερώστε μας αμέσως για τυχόν αλλαγή στις λεπτομέρειες που καταχωρήσατε όταν εγγραφήκατε. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου πρέπει να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία του καθώς και το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας. Η εταιρία βασίζεται στις δηλώσεις του χρήστη για τα προσωπικά του στοιχεία και ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια αυτών. 

Η εταιρία δηλώνει διά της παρούσας ότι δύναται να τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου της ανά πάσα στιγμή εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ορθή εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών της ή/κι επιβάλλεται από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία θα ενημερώσει τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες της μέσω της ιστοσελίδας της και θα προβεί παράλληλα στην τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής, η οποία θα είναι πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα της.

Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αρνηθεί την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, να διακόψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε προκειμένου να λάβετε τα αποθηκευμένα δεδομένα σας εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η ειδοποίηση αυτή θα γίνει με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εσείς έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας. Σε περίπτωση που δεν ασκήσετε το δικαίωμα της επιστροφής των δεδομένων σας, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν ασφαλώς και μόνιμα από το αρχείο μας.

Επισημαίνεται ότι το όνομα χρήστη που θα επιλέξει το μέλος δεν πρέπει να είναι παράνομο όπως λ.χ. χυδαίο, υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Επιπλέον, το όνομα χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή διαδικτύου, προσωπικά στοιχεία επαφής/επικοινωνίας με τον χρήστη ή να βλάπτει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Η εν λόγω δήλωση απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και δεσμεύεστε από αυτή τόσο κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα όσο και κάθε φορά που εισέρχεσθε ως μέλος ή ως χρήστης στην ιστοσελίδα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρία μας «Β.Πετρής & Σ.Σαλάκου Ο.Ε», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 442 κι εκπροσωπείται νόμιμα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς (εφεξής, η «Εταιρία»).

ΠΟΤΕ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

(Α) όταν κάποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά μας

(Β) όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται/δημιουργεί λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας

(Γ) όταν επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες μας (αγορές online ή/και από το φυσικό μας κατάστημα) και

(Δ) όταν επισκέπτης/χρήστης συμμετέχει σε τυχόν διαγωνισμούς

(Ε) όταν ο επισκέπτης/χρήστης επικοινωνεί με την Εταιρία μας για ερωτήσεις που αφορούν στα προϊόντα/υπηρεσίες μας.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

(Α) Πλοήγηση στην ιστοσελίδα ως επισκέπτης

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι:

– η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα σύνδεσης με την ιστοσελίδα μας, 

– η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,

– το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,

– η ιστοσελίδα από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),

– ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider) και

– εφόσον έχετε συναινέσει στον εν λόγω γεωεντοπισμό του φυλλομετρητή σας ή στο λειτουργικό σύστημά σας ή σε άλλες ρυθμίσεις του τερματικού σας, καταγράφονται και αυτές οι λειτουργίες.

Ο σκοπός όλων των ανωτέρω είναι η εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ , το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας.

Τα ως άνω δεδομένα  αποθηκεύονται προσωρινά για την διεκπεραίωση της πλοήγησης και μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.

(Β) Εγγραφή μέλους/ δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα

Κατά την εγγραφή σας ως μέλους στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που  συλλέγουμε είναι:

– Προκαθορισμένα δεδομένα κατά την εγγραφή σας ως μέλους, καθώς και σε άλλα πεδία της ιστοσελίδας μας, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όνομα μέλους, κωδικό μέλους. Από τα δεδομένα αυτά όσα είναι προαιρετικά δηλώνονται από εσάς κατόπιν αποκλειστικής επιλογής σας κατά την ελεύθερη βούλησή σας.

– Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) σε περίπτωση που εγγραφείτε στη λίστα προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία/newsletters από την εταιρεία μας (χωρίς απαραίτητα να εγγραφείτε ταυτόχρονα και ως μέλος μας).

– Επίσης δηλώνετε και τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι συναφή και πρόσφορα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης κάθε φορά αγοραπωλησίας σας όπως την πλήρη διεύθυνση παράδοσης, την πλήρη διεύθυνση τιμολόγησης, τα στοιχεία που αφορούν στην καταβολή της πληρωμής.

– Δεδομένα επικοινωνιών όπως λ.χ. διεύθυνση IP τα οποία είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα ή/και για τη διενέργεια αγορών, τα οποία διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει ο νόμος.

Σκοπός συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η παροχή σε εσάς εξατομικευμένων υπηρεσιών και η διαχείριση του λογαριασμού σας. Κατά την εγγραφή σας ως χρήστη, θα μπορείτε να βλέπετε ανά πάσα στιγμή το ιστορικό των αγορών σας και να έχετε αποθηκευμένα τα στοιχεία σας για κάθε νέα αγορά που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε.

Nόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α’ του ΓΚΠΔ.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε τον λογαριασμό σας ή έως δώδεκα (12) χρόνια, οπότε θα ζητήσουμε ξανά τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν διατηρούμε τα στοιχεία σας για άλλο λόγο (ενδεικτικά, έχετε πραγματοποιήσει αγορές από την ιστοσελίδα μας και έχουμε διατηρήσει τα στοιχεία σας για φορολογικούς λόγους). Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τερματίσετε τον λογαριασμό σας, οπότε και τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχετε πραγματοποιήσει αγορές μέσω της ιστοσελίδας μας (οπότε και θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για φορολογικούς λόγους) ή εάν υπάρχουν εκκρεμότητες ή/και δικαστικές διενέξεις μεταξύ μας λόγω της πραγματοποιηθείσας πώλησης.

(Γ) Αγορές online ή από το φυσικό μας κατάστημα

Κατά την πραγματοποίηση αγοράς online ή από το φυσικό μας κατάστημα, τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι αυτά που κρίνονται απαραίτητα για να ολοκληρώσουμε την πώληση των προϊόντων μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας ενημερώνουμε σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας σας, αλλά και για τις επιστροφές προϊόντων. Θα χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω τα δεδομένα σας για να ελέγξουμε τις πληρωμές σας, αλλά και για να διαχειριστούμε τυχόν παράπονα σας. Οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας και την ηλικία σας, ώστε να διαπιστώσουμε εάν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές μέσω του διαδικτύου, αλλά και να επιβεβαιώσουμε τη διεύθυνσή σας με τρίτους συνεργάτες μας. Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών κατ’ ευθείαν από το φυσικό μας κατάστημα δεν καταχωρούμε τα στοιχεία σας, εκτός των περιπτώσεων που ζητάτε την έκδοση τιμολογίου. Σε αυτή την περίπτωση, καταχωρούνται μόνο όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την έκδοση του νόμιμου φορολογικού παραστατικού.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ , καθώς η συλλογή των πληροφοριών γίνεται για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

Φορολογικά στοιχεία και παραστατικά θα διατηρούνται από την εταιρεία μας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών, για λόγους φορολογικού ελέγχου.

(Δ) Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς

Κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, μέσω της ιστοσελίδας μας, του ενημερωτικού δελτίου μας ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς που διοργανώνουμε κατά καιρούς. Για τη συμμετοχή σας αυτή χρειαζόμαστε μόνο το ονοματεπώνυμό σας, το email σας και κατά περίπτωση το τηλέφωνό σας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εφόσον λάβετε μέρος μέσω του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεξεργαζόμαστε και τα στοιχεία του λογαριασμού σας που είναι δημοσίως γνωστά σε αυτά τα μέσα.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 περ α’ του ΓΚΠΔ

Τα ως άνω στοιχεία θα διατηρούνται για ένα (1) μήναμετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαγράφονται, εκτός αν έχετε επιλέξει την εγγραφή σας σε άλλη υπηρεσία μας (ενδεικτικά, αποστολή ενημερωτικού δελτίου).

Σε περίπτωση υλικού επάθλου, οι πληροφορίες του νικητή φυλάσσονται για δύο έτη, όσο και το χρονικό διάστημα της εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων αποκατάσταση ή η ανταλλαγή σε περίπτωση ελαττώματος.

(Ε) Επικοινωνία με την Εταιρία μας

Κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την Εταιρεία μας ή τα προϊόντα/υπηρεσίες μας, τηρούμε τις πληροφορίες που εσείς μας γνωστοποιείτε προκειμένου να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημά σας.

Κατά την ως άνω επικοινωνία, τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι αυτά ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου σας και το email σας, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών ή emails που μας έχετε αποστείλει.

Σκοπός τήρησης των ως άνω δεδομένων είναι να ανταποκριθούμε σε όλα τα αιτήματά σας και να κρατήσουμε σε αρχείο την επικοινωνία μας μαζί σας.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ.  στ’  του ΓΚΠΔ, δηλαδή το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας.

Τα ως άνω στοιχεία σας θα  διαγράφονται δώδεκα (12) μήνες μετά την τελευταία σας επικοινωνία μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Εάν έχετε πραγματοποιήσει αγορά από την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται κατά καιρούς να λαμβάνετε ενημερώσεις με γενικές πληροφορίες ή/και με διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία/newsletters/χορηγούμενες διαφημίσεις). Για τις ανωτέρω ενέργειες μάρκετινγκ, ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος συμφωνεί ότι η Εταιρία θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του.

Όλοι οι χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας μπορούν να άρουν τη συναίνεσή τους από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους και να επιλέξουν να μη λαμβάνουν επικοινωνίες για λόγους μάρκετινγκ (ενημερωτικά δελτία/newsletters). Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες για λόγους μάρκετινγκ (ενημερωτικά δελτία/newsletters) από εμάς ή/και επιλεγμένα τρίτα μέρη, πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά ή να ξετικάρετε το σχετικό κουτάκι που αφορά στη λήψη ενημερωτικών δελτίων/newsletters.

Μπορεί να βρείτε στην ιστοσελίδα μας συνδέσμους προς και από τις ιστοσελίδες των δικτύων συνεργατών μας, διαφημιστών και άλλων τρίτων μερών. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτές, ούτε εγγυώμαστε την ορθή ή νόμιμη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από αυτές.

  • ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (social media)

Η ιστοσελίδα σας παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook και Instagram. Αυτά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Εμείς δεν ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτά τα ζητήματα μπορείτε να τα ελέγξετε μόνο εσείς και οι πάροχοι των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους σας των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους.

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρία μας έχουν αποκλειστικά και μόνο το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό που αναφέρεται κάθε φορά ανωτέρω και οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους, μη σχετικούς σκοπούς.

Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρία μας δύναται να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων
  • Στον εκάστοτε πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών και μόνο τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των πληρωμών που πραγματοποιεί ο χρήστης  μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω άλλων συνδεόμενων εφαρμογών, για την επιστροφή χρημάτων και τη διαχείριση παραπόνων και ερωτήσεων σχετιζόμενων με αυτές τις πληρωμές και επιστροφές.
  • Εάν αυτό επιβάλλεται για τη συμμόρφωση της Εταιρίας  με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες αρχές.
  • Σε κάθε περίπτωση που η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη της Εταιρίας σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργάζεται με την Εταιρία μας (ενδεικτικά, λογιστής, δικηγόρος, μεταφορέας, επαγγελματικός σύμβουλος, υπεργολάβος κλπ.) είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας.
  • Για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος της ώστε να προστατεύσει το έννομο συμφέρον της (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε τρίτους για την αποφυγή απάτης και τον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου).

Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα ή την εγγραφή σας ως μέλους στην ιστοσελίδα ή με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από την ιστοσελίδα ή με την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου/newsletter μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται ανωτέρω.

Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων από την ιστοσελίδα παρέχετε τη συγκατάθεσή σας:

α) Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στη λήψη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας των ειδοποιήσεων που είναι απαραίτητες και οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας.

β) να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία/newsletters για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που διατίθενται δια μέσου της ιστοσελίδας μας. Τη συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε επικοινωνώντας με την Εταιρία μας μέσω email ή μη επιλέγοντας το σχετικό κουτάκι που αφορά την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων/newsletters.

Η Εταιρία δεν αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, τα οποία τα διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δια μέσου της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών. Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα πληρωμών τα οποία χρησιμοποιούνται από online παρόχους πληρωμών.

Σε περίπτωση πάντως γνωστοποίησης από το μέλος, η οποία γίνεται μόνο προς τους αρμόδιους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μας, καθώς είναι και οι μόνοι έχοντες πρόσβαση σε όποιες πληροφορίες των συναλλαγών σας είναι αναγκαίες για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας, πληροφοριών λογαριασμού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή/και τραπέζης του, το μέλος συναινεί ότι η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για όλες τις ενδεχόμενες επιστροφές χρηματικών ποσών προς το μέλος όπως λ.χ. σε περίπτωση υπαναχώρησης του. Για τις δε επιστροφές χρηματικών ποσών που γίνονται προς τις πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες των μελών ή προς λογαριασμούς που τα μέλη διατηρούν σε online παρόχους πληρωμών, υπεύθυνοι για την σχετική επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά και μόνον οι συνεργαζόμενες τράπεζες (εκδότρια και λήπτρια) ή ο τρίτος online πάροχος πληρωμών.

Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις ενέργειες επί των προσωπικών σας δεδομένων ιστοσελίδων τρίτων μερών από τις οποίες συνδεθήκατε ή αποκτήσατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα της.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 442, 15342 Αγία Παρασκευή ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, ομοίως στην ως άνω διεύθυνση. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ή/και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.